Mẫu:" Di chúc"

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do – Hạnh phúc

------------------------

 

DI CHÚC

 

Hôm nay ngày …../…../…… Vào lúc . . . giờ . . . . . tại Phòng công chứng ……………….. và tại nhà số. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………… . , chúng tôi gồm có:

 

Ông/bà:. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Sinh ngày:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chứng minh nhân dân số: . . . . . . . . . . . . . . . . .cấp ngày . . . . . . . . . . . tại . . . . . . . . .

Hộ khẩu thường (tạm) trú: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  cùng vợ/chồng là Bà : . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sinh ngày:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chứng minh nhân dân số: . . . . . . . . . . . . . . . . .cấp ngày . . . . . . . . . . . tại . . . . . . . . .

Hộ khẩu thường (tạm) trú: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Trong trạng thái tinh thần minh mẫn, sáng suốt, tôi (chúng tôi) lập di chúc này như sau:

            (Ghi rõ: Trong trường hợp có chỉ định người thực hiện nghĩa vụ, thì phải ghi rỏ họ tên của người này và nội dung của nghĩa vụ).

Sau khi tôi (chúng tôi) qua đời,. . . . . . . . . . của tôi (chúng tôi) là:                             

Ông/bà:. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Sinh ngày:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chứng minh nhân dân số: . . . . . . . . . . . . . . . . .cấp ngày . . . . . . . . . . . tại . . . . . . . . .

Hộ khẩu thường (tạm) trú: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  sẽ được thừa kế di sản thừa kế do tôi để lại là:

Toàn bộ (một phần) căn nhà (quyền sử dụng thửa đất toạ lạc tại thửa đất số: . .   . . . . . . . . . .  tờ bản đồ số:. . . . . . . . . . . . .địa chỉ thửa đất số:) số: . . . . . . . . . . . . . đường . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . phường . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . quận . . . . . . . . . tỉnh/thành phố …………………., căn cứ theo các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu (quyền sử dụng) được cơ quan thẩm quyền cấp, gồm có:

-       Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số . . . . . . . . . . . do Uỷ ban nhân dân quận. . . . . . . . . . . . tỉnh/thành phố …………….. cấp ngày …../…../……..; đã đăng ký thay đổi về . . . . . . . . . . . . . . . ngày: …../…../……..

 

-       Hợp đồng mua bán (tặng cho) nhà số . . . . ./HĐ-MBN (TCN) do Phòng Công chứng ……… chứng nhận ngày: …../…../…….., đăng ký ngày …../…../……..

-       Tờ khai trước bạ ngày …../…../……..

-       Bản vẽ hiện trạng lập ngày …../…../……...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

          Chiếc xe mang biển số . . . . . . . . . . . . . . . , căn cứ giấy đăng ký xe số: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  do . . . . . . . . . . . . . . . cấp ngày …../…../……..

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

          Để làm chứng cho việc lập Di chúc, tôi (chúng tôi) có mời người làm chứng là :

Ông (Bà): ...

Sinh ngày:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chứng minh nhân dân số: . . . . . . . . . . . . . . . . .cấp ngày . . . . . . . . . . . tại . . . . . . . . .

Hộ khẩu thường (tạm) trú: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ông (Bà): ...

Sinh ngày:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chứng minh nhân dân số: . . . . . . . . . . . . . . . . .cấp ngày . . . . . . . . . . . tại . . . . . . . . .

Hộ khẩu thường (tạm) trú: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Những người làm chứng nêu trên là do tôi (chúng tôi) tự lựa chọn và mời đến, họ không thuộc những người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của tôi (chúng tôi), không phải là người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan đến nội dung Di chúc, họ có đầy đủ năng lực hành vi dân sự.

  Tôi (chúng tôi) đã nghe Công chứng viên giải thích rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp, ý nghĩa, hậu quả pháp lý của việc lâp di chúc.

Tôi (chúng tôi) đã đọc (nghe Công chứng viên hoặc nhân chứng đọc) di chúc, đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong di chúc và ký (điểm chỉ) vào di chúc này trước sự có mặt của Công chứng viên.

 

  Người làm chứng  (nếu có)                                               Người lập di chúc                                        

1.    (Ký và ghi rõ họ tên)                                              (Ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

2.    (Ký và ghi rõ họ tên)


 

 

 


Điểm 4.6/5 dựa vào 87 đánh giá
Chuyên mục:

NHẬN XÉT&BÌNH LUẬN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét